Informacja Starosty Legnickiego z dnia 8 października 2019 roku

Drukuj
 
o wykazie dokumentów jakie inwestor musi złożyć w celu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 nr na dobę. zgodnie z art.29 ust.l pkt.3. art.30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz.l 186 z późn. zm.)

Treść informacji

Wniosek o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego

Drukuj
 
Wniosek do pobrania

Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 14 marca do 20 maja 2019 r.

Drukuj
 

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych
począwszy od 14 marca do 20 maja 2019 r.

Wnioski należy składać w SEKRETARIACIE Urzędu Gminy Krotoszyce

Czytaj więcej: Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 14...

Wniosek o rozliczenie przydomowych oczyszczalni ścieków 2018

Drukuj
 
Wniosek do pobrania

Zarządzenie Nr 35 /2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 22 maja 2018 roku

Drukuj
 
w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do uzyskania w 2018 roku dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo- gospodarcze na terenie Gminy Krotoszyce

Treść zarządzenia

Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych począwszy od 29 marca do 20 maja 2018 r.

Drukuj
 

Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych
począwszy od 29 marca do 20 maja 2018 r.

Wnioski należy składać w SEKRETARIACIE Urzędu Gminy Krotoszyce

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z terenu gdzie nieplanowana jest budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

20 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków w budynku wielorodzinnym przeznaczonej dla więcej niż 10 osób,

10 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla 10 osób i mniej,

8 000,00 zł – w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Dofinansowaniu podlegają:

 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:
  • na złożu biologicznym lub
  • przy udziale osadu czynnego.

  Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
  1) na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną średnica 315 mm.
  2) badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego

 2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze (wykonane z tworzyw sztucznych, w tym z PEHD (polietylenu), żywic wzmocnionych włóknem szklanym.

Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych zbiorczą kanalizacją sanitarną, a dopiero w dalszej kolejności na pozostałych terenach oraz budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Ostateczny termin złożenia wniosków mija 20 maja 2018 roku.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce oraz na stronie internetowej Urzędu:
Wniosek o przyznanie dotacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zostanie ogłoszona poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu najwcześniej po 21 maja 2018r.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pokój nr 10 ( parter),a także pod numerem telefonu: 76-8878-421 wew. 15 w godzinach od 8:00 do 15:00 os. kont. Pani Justyna Liszyk-Świder oraz na stronie www.krotoszyce.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania

ZAŁĄCZNIKI:

UCHWAŁA NR XX/139/2017 RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. (format PDF)

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze, na terenie Gminy Krotoszyce (format DOC)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format DOC)

ZGODA dla małżonka (format DOC)

ZGODA dla współwłaściciela (format DOC)

ZGODA dla współwłaściciela nie korzysta z oczyszczalni i nie będzie korzystała z dotacji (format DOC)

Oświadczenie o VAT dla osób fizycznych (format DOC)

PEŁNOMOCNICTWO ogólne (format RTF)

PEŁNOMOCNICTWO ogólne dla WSPÓŁWŁAŚCICIELI (format RTF)

Procedura ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Drukuj
 

Przykładowy protokół odbioru końcowego
(27.10.2017)

1. P R O T O K Ó Ł - stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (format PDF)UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017

(29.09.2017)

UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017Do dnia 10 października 2017 zgodnie z podpisaną umową mija termin zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (potwierdzone przez Starostwo Powiatowe wniosek przyjęcia zgłoszenia- należy dostarczyć do Urzędu Gminy Krotoszyce).

INFORMUJEMY

Ostateczny nieprzekraczalny termin rozliczenia inwestycji to 15 listopada 2017 wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów:

1.Imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające: wykonanie dokumentacji, zakup i montaż instalacji wraz z potwierdzeniem zapłaty.
2.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji - wraz z pieczątką Starostwa Powiatowego potwierdzająca wpisanie zasobu.
3.Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ
4. Protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną,
5. Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy technicznej,
6. oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (o ile dotyczy),


Czytaj więcej: Procedura ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia